Přehled prováděných klinických vyšetření:

 

Název metody

Kontaktní osoba

Žádanky ke stažení

Vyšetření exprese epiteliálních genů a onkogenů metodou reverzně-transkriptázové polymerázové řetězové reakce v reálném čase MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. SOP 07
Vyšetření mutací a polymorfismů genu KRAS, EGFR, BRAF polymerázovou řetězovou reakcí s detekcí v reálném čase a sekvenováním prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. SOP 10
Detekce chromozomálních aberací na celogenomové úrovni metodou microarrays MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. SOP 14
Detekce a genotypizace HPV polymerázovou řetězovou reakcí a hybridizací se sondou prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. SOP 15
Vyšetření cytogenetických změn metodou fluorescenční in situ hybridizace
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. SOP 01
Testování kvality přímo značených DNA sond, používaných v in vitro diagnostice pro cytogenetická vyšetření
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. SOP 03
Vyšetření ploidity, obsahu a distribuce DNA metodami průtokové cytometrie
MUDr. Petr Džubák, Ph.D. SOP 04
Vyšetření exprese antigenů a ověření kvality protilátek metodou průtokové cytometrie
MUDr. Petr Džubák, Ph.D. SOP 05
Vyšetření exprese onkoproteinů metodou nepřímé imunohistochemie Mgr. Marta Khoylou, Ph.D. SOP 06
Vyšetření humánní tkáně různého původu za účelem zjištění míry poškození DNA Mgr. Marta Khoylou, Ph.D. SOP 13
Prenatální detekce chromozomálních aberací plodu na celogenomové úrovni metodou microarrays za účelem analýzy změn počtu kopií genetické informace (CNV)
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. SOP 16
Klinické celoexomové sekvenování pro detekci zárodečných genetických variant u dědičných onemocnění
prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. SOP 17
Fluorescenční in situ hybridizace (FISH)
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Komparativní genomická hybridizace RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Detekce bodových mutací u pacientů se solidními tumory - přímá sekvenace DNA prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Detekce délkových mutací u pacientů se solidními tumory- fragmentační analýza DNA prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Detekce methylace promotoru MGMT pomocí bisulfitační reakce a qPCR prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
PCR-ARMS pro detekci bodových mutací v kodonu 12 a 13 genu KRAS prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
PCR-ARMS pro detekci aktivačních mutací v genu EGFR prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
PCR-ARMS pro detekci bodové mutace v genu pro Nijmegen breakage syndrome prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Detekce minimální reziduální choroby u pacientů se solidními tumory MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Diferenciální diagnostika metastáz a výpotků neznámého původu MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Stanovení exprese proteinu HER2/neu pomocí HercepTestu (DakoCytomation) Mgr. Marta Khoylou, Ph.D.
Stanovení exprese proteinu EGFR1 pomocí EGFR1 pharmDx (DakoCytomation) Mgr. Marta Khoylou, Ph.D.

Ověření funkčnosti protilátek

Mgr. Marta Khoylou, Ph.D.
Laserová záchytná mikrodisekce Mgr. Marta Khoylou, Ph.D.
Vyšetření buněčného DNA obsahu metodami průtokové cytometrie (buněčný cyklus, ploidita) MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Vyšetření exprese antigenů a ověření kvality protilátek metodou průtokové cytometrie (imunofenotypizace) MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Vyšetření chemorezistence MTT testem Mgr. Anna Janošťáková
Kryoprezervace nádorové tkáně, izolace a uchování nukleových kyselin a proteinů Mgr. Anna Janošťáková
Stanovení koncentrace sérového endothelinu 1 Mgr. Anna Janošťáková
¨

Pokyny pro odběr - viz laboratorní příručka případně po telefonické domluvě

 

 

oponenti intranet